fbpx

Afspraken & regels

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ice Cream Roll Paradise, gevestigd te Amersfoort, onder KvK nr. 77502035

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ice Cream Roll Paradise en een opdrachtgever waarop Ice Cream Roll Paradise deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Ice Cream Roll Paradise opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Ice Cream Roll Paradise worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Ice Cream Roll Paradise gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ice Cream Roll Paradise is ingestemd.
 6. Ice Cream Roll Paradise is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Ice Cream Roll Paradise zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Ice Cream Roll Paradise is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen deze gestelde termijn wordt bevestigd tenzij anders aangegeven. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
 3. Een overeenkomst met Ice Cream Roll Paradise komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door Ice Cream Roll Paradise wordt ontvangen dan wel zodra Ice Cream Roll Paradise is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. Ice Cream Roll Paradise kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.
 4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Ice Cream Roll Paradise aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Afbeeldingen, informatie, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die Ice Cream Roll Paradise verstrekt in zijn website, prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van Ice Cream Roll Paradise. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.
 3. Indien Ice Cream Roll Paradise en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Ice Cream Roll Paradise ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is Ice Cream Roll Paradise gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.
 4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.
 7. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door Ice Cream Roll Paradise, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 20% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Ice Cream Roll Paradise aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ice Cream Roll Paradise is aangegeven.
 2. Ice Cream Roll Paradise behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 500 van 25% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 3. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Ice Cream Roll Paradise is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Ice Cream Roll Paradise heeft dan het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat opdrachtgever tot dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is.
  Indien Ice Cream Roll Paradise incassokosten moet maken komen deze volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Ice Cream Roll Paradise heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5. Annulering door cliënt

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Ice Cream Roll Paradise het aanbod niet onverwijld verwerpt.
 2. Bij annulering van minder dan 14 dagen maar meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 25% van de totaalsom aan Ice Cream Roll Paradise te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 3 dagen en minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan Ice Cream Roll Paradise te betalen.
 4. Bij annulering meer dan 24 uur en minder dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 75% van de totaalsom aan Ice Cream Roll Paradise te betalen.
 5. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan Ice Cream Roll Paradise te betalen.
 6. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Ice Cream Roll Paradise heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Annulering door Ice Cream Roll Paradise

 1. Ice Cream Roll Paradise is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst met opdrachtgever te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren door Ice Cream Roll Paradise zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
  Zo mogelijk biedt Ice Cream Roll Paradise onder dezelfde voorwaarden aan de opdrachtgever een vervangende mogelijkheid aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de opdrachtgever het recht het door Ice Cream Roll Paradise geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na het aanbod aan Ice Cream Roll Paradise kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De uitvoering van de overeenkomst door Ice Cream Roll Paradise is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Ice Cream Roll Paradise verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Ice Cream Roll Paradise. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Ice Cream Roll Paradise verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien Ice Cream Roll Paradise bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Ice Cream Roll Paradise niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.
 3. Ice Cream Roll Paradise behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door Ice Cream Roll Paradise gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.
 4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.
 5. Ice Cream Roll Paradise is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Ice Cream Roll Paradise in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Ice Cream Roll Paradise een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst zal bevorderen.
 6. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Ice Cream Roll Paradise dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.
 7. Ingeval Ice Cream Roll Paradise goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.
 8. Ingeval Ice Cream Roll Paradise goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van Ice Cream Roll Paradise.
 9. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Ice Cream Roll Paradise van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

Artikel 8. Transport en werkomstandigheden

 1. De keuze van het transport is aan Ice Cream Roll Paradise, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Ice Cream Roll Paradise is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is Ice Cream Roll Paradise gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Ice Cream Roll Paradise aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Ice Cream Roll Paradise behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat Ice Cream Roll Paradise alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die Ice Cream Roll Paradise nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig catering-klaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
 3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Ice Cream Roll Paradise wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Ice Cream Roll Paradise gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Ice Cream Roll Paradise hanteert voor het catering-klaar maken van de ruimten het uurtarief (inclusief BTW) van de medewerkers die deze ruimten catering-klaar maken.

Artikel 9. Klachten

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddelijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Ice Cream Roll Paradise te melden, zodat Ice Cream Roll Paradise de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van Ice Cream Roll Paradise betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
 2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan Ice Cream Roll Paradise schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Ice Cream Roll Paradise in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Ice Cream Roll Paradise in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Ice Cream Roll Paradise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ice Cream Roll Paradise is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Ice Cream Roll Paradise aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Ice Cream Roll Paradise is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Ice Cream Roll Paradise is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Ice Cream Roll Paradise aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Ice Cream Roll Paradise geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Ice Cream Roll Paradise voor alle aanspraken van derden verzaken.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Ice Cream Roll Paradise en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/ of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
 7. Ice Cream Roll Paradise is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ice Cream Roll Paradise.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Ice Cream Roll Paradise zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Ice Cream Roll Paradise niet kan worden toegerekend.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ of diensten en/of derden waarvan Ice Cream Roll Paradise gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.
 3. Indien opdrachtgever of Ice Cream Roll Paradise bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Alle door Ice Cream Roll Paradise ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Ice Cream Roll Paradise. Indien goederen van Ice Cream Roll Paradise achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan Ice Cream Roll Paradise te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door Ice Cream Roll Paradise tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.
 2. Opdrachtgever is gehouden de door Ice Cream Roll Paradise ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Ice Cream Roll Paradise te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door Ice Cream Roll Paradise ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan Ice Cream Roll Paradise te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Ice Cream Roll Paradise aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is Ice Cream Roll Paradise gerechtigd alle daaruit voor Ice Cream Roll Paradise voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Ice Cream Roll Paradise ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Ice Cream Roll Paradise die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens Ice Cream Roll Paradise aansprakelijk.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten tussen Ice Cream Roll Paradise en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Ice Cream Roll Paradise en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Copyright Ice Cream Roll Paradise 2020

Pin It on Pinterest

Share This